Školská rada

Na naší základní škole působí od roku 1997 ŠKOLSKÁ RADA.

Pravomoce školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada má 9 členů.

 

Seznam členů Školské rady

Seznam členů Školské rady při Základní škole Brno, Mutěnická 23.

Zástupci ze strany zřizovatele – MČ Brno – Vinohrady od 21. 10. 2015

– Mgr. Jiří Karásek
– RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.
– Ing. Pavel Surý

 

Z řad zákonných zástupců – od 20. 10. 2015

– Martina Kočí
– Mgr. Radoslav Novák
– Luboš Procházka

 

Z řad pedagogů – od 26. 8. 2015

– PaedDr. Jiří Boudný
– Naděžda Niziolová
– Mgr. Helena Prášková

 

PaedDr. Jiří Boudný