Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Vágnerová

Email: vagnerova@zsmutenicka.cz

 

Minimální program činností k prevenci rizikového chování a výchově k dobrovolnictví

 

Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace je úplnou základní školou nacházející se na jednom z nejzalidněnějších sídlišť v městě Brně.

Prostřednictvím tematických lekcí poradenského centra PPP Brno, Sládkova 45 a programů prevence kriminality MP Brno se daří působit na osobnostní a sociální rozvoj žáků, zdravé mezilidské vztahy a efektivní komunikaci, čímž se daří na škole udržovat pozitivní klima, ve kterém není příliš prostoru pro rozvoj nežádoucích jevů.

Každý školní rok je pro naše žáky připravena řada programů primární prevence. Všichni se snažíme splnit každý bod našeho ŠVP. Řadíme účinné programy zaměřené na prevenci zneužívání OPL již na prvním stupni.

V oblasti výchovy pomáhá našim učitelům tým pracovníků poradenského centra, který úzce spolupracuje nejen mezi sebou a pedagogy, ale zapojuje i rodiče žáků.
Z aktuálních témat problematiky sociálně patologických jevů, na které opakovaně reagujeme, je šikana, kyberšikana a další jevy spojené s kyberprostorem.

Pro posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podporu zdravých mezilidských vztahů a efektivní komunikaci jsou každoročně připravené lekce dramatické výchovy. Pokračujeme také ve spolupráci s Městskou policií Brno, vybíráme i z nabídky občanského sdružení Podané ruce a z nabídky tematických lekcí poradenského centra PPP Brno, Sládkova 45 a dalších sdružení zabývajících se problematikou prevence rizikového chování.

Prostřednictvím všech těchto aktivit, zájmových kroužků, školních sportovních akcí a aktivit žákovského parlamentu povedeme žáky k smysluplnému trávení volného času, zdravému životnímu stylu a chování v duchu fair play.

 

Školní metodik prevence

Mgr. Dagmar Vágnerová, školní metodik prevence

Kontakt: vagnerova@zsmutenicka.cz

tel.: 544 210 893

Konzultační hodiny: úterý 7.15 – 7.45

* zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky, kontroluje jeho realizaci

* zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy

* předává pedagogickým pracovníkům informace o besedách k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, alkohol, drogy,…)

* poskytuje poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících děti, jako je záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami

* pomáhá při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků

* zúčastňuje se společně s výchovným poradcem individuální porady s rodiči – výukové a výchovné problémy žáků

* ve spolupráci s výchovným poradcem a pedagogickými pracovníky odhaluje a sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření pro jejich eliminaci

 

Školní metodik prevence Mgr. Dagmar Vágnerová

 

Plán práce metodika prevence

 

I.pololetí

– září: – aktualizace materiálů metodika prevence
– kontrola minimálního preventivního programu a dalších dokumentů
– komunikace metodika prevence s třídními učiteli a mentory
– účast na setkání metodiků prevence
– Běh Akátkami za zdravím
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– říjen: – preventivní programy dle objednávek
– aktualizace webové stránky metodika prevence
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– listopad: – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– prosinec: – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– vánoční turnaje žáků II. stupně
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– leden: – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– účast na setkání metodiků prevence
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

 

II.pololetí

– únor: – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– aktualizace webové stránky metodika prevence
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– březen – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– lyžařský výcvikový kurz
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– duben – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– projekt ke Dni Země
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– květen – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– škola v přírodě
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

– červen – preventivní programy dle objednávek a aktuální situace
– vyhodnocení preventivního programu
– účast na setkání metodiků prevence
– lehkoatletické olympiády 1. a 2. stupně
– schůzka členů Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Během celého školního roku metodik prevence předává aktuální informace a materiály žákům, rodičům i učitelům, účastní se vybraných seminářů a spolupracuje s třídními učiteli i žákovským parlamentem.

 

Vypracovala: Mgr. Dagmar Vágnerová, školní metodik prevence