Ceny obědů od 1. 1. 2022

 

Finanční kalkulace na ceny stravy od 1. 1. 2022 ve školní jídelně Mutěnická 23, Brno

Žáci 7-10 let                                  29,- Kč
Žáci 10-14 let                                31,- Kč
Žáci nad 15 let                              35,- Kč

 

Cizí strávníci v jídelně                 65,- Kč
Cizí strávníci mimo jídelnu       61,- Kč

 

Cena svačiny je pro všechny žáky stejná.

Svačina                                          15,- Kč

 

Ceny obědů jsou stanoveny s ohledem na nárůst cen potravin.

Při nemoci, nebo absenci ve škole je nutné oběd dopředu odhlásit!

Rodiče si mohou v době nemoci dítěte, nebo z jiného důvodu nepřítomnosti žáka ve škole objednat stravu do jídlonosičů, cena se však liší od ceny stravy pro dítě, které je ve škole a zúčastní se výuky – tato strava je státem dotovaná a strávník hradí pouze finanční normu na potraviny.

 

Cena obědů od 1. 1. 2022 pro žáky bez dotace

(žáci, kteří z důvodu nemoci či rodinných důvodů nejsou v konkrétní den ve škole) – vyjma první den nemoci, kdy mají na dotovanou stravu nárok

Žáci 7-10 let                 55,- Kč

Žáci 10-14 let               57,- Kč

Žáci nad 15 let             61,- Kč

 

Více informací ohledně stravování naleznete ZDE.

 

PaedDr. Ilona Sokolová

ředitelka školy

Podmínky stravování v týdnu od 25. – 29. 10. 2021

 

Podmínky stravování v týdnu od 25. do 29.10.2021:

* všichni žáci naší školy jsou automaticky odhlášeni,

* případní zájemci o oběd se musí speciálně přihlásit,

* výdej stravy pro žáky v družině probíhá v jídelně, pro žáky příchozí pouze do jídlonosiče,

* svačinky se připravovat nebudou,

* výdej stravy je zkrácen do 13:00 hodin,

* oběd v době ředitelského volna 25. + 26.10. za standartní cenu,

* oběd v době podzimních prázdnin 27. + 29.10. jde o oběd nedotovaný.

Cena nedotovaného oběda je:
I. kategorie 53,- Kč

II. kategorie 55,- Kč

III. kategorie 59,- Kč

 

Jana Dvořáková, vedoucí školní jídelny

 

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Základní školy Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 

Volby do školské rady pro zástupce nezletilých žáků

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás, zákonné zástupce nezletilých žáků, v souvislosti s ukončením funkcí členů současné školské rady naší školy. Školská rada má 9 členů: 3 za zřizovatele školy, 3 za pedagogické pracovníky a 3 za zákonné zástupce nezletilých žáků. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Schází se zpravidla 2x za rok v jarním a podzimním termínu. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu na příští rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy a podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Jako ředitel školy odpovídám za řádné provedení voleb do školské rady. Obracím se na Vás

s žádostí, aby ti z Vás, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě a mají zájem kandidovat, podali přihlášku do 1. 11. 2021 do 10.00 hod. na sekretariát školy, nebo elektronicky na info@zsmutenicka.cz .

 

Na třídních schůzkách dne 2. 11. 2021 Vás s kandidátkou seznámí třídní učitel.
Volby kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční dne 2. 11. 2021 v průběhu třídních schůzek.

 

Volby se uskuteční tajným hlasováním.

Vyhlášení bude zveřejněno na našich webových stránkách. Tři kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy

Obědy v době karantény dítěte

 

Dobrý den,

ráda bych jen upřesnila informace k odhláškám v době karantény. Dětem se obědy automaticky NEODHLAŠUJÍ. Pokud v době karantény nemají zájem o obědy, musí si je odhlásit. V případě zájmu si může člen rodiny (ne dítě samotné) pro obědy chodit do jídlonosiče (bez příplatku), výdej stravy do jídlonosiče probíhá v době od 10:45 do 11:15, (výjimečně do 13:45).

Děkuji a přeji všem příjemný den.

Jana Dvořáková, vedoucí jídelny

 

Informace ze školní jídelny ve dnech branného dne, ředitelského volna a prázdnin

 

V pondělí 27. 9. (branný den) třídy, které nejdou ráno do školy, ale začínají hned venku – má-li někdo svačinku, je potřeba si ji odhlásit.

 

V pátek 8. 10. (ředitelské volno) všichni strávníci, žáci i zaměstnanci jsou odhlášeni. Pokud někdo má zájem o oběd, musí si jej přihlásit. Tento den vydáváme stravu pro příchozí z venku jen do jídlonosičů.
V jídelně se stravují jen děti a zaměstnanci, kteří tu budou v družině nebo v práci.

 

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. (podzimní prázdniny), opět jsou všichni žáci i zaměstnanci odhlášeni. Pokud má zájem někdo o oběd, musí si jej přihlásit. Tyto prázdninové dny jsou s příplatkem.

 

V den ředitelského volna a o podzimních prázdninách nepřipravujeme svačinky. Výdej stravy je pouze
do 13:00 hodin.

Jana Dvořáková, vedoucí ŠJ