Informace ze školní jídelny ve dnech branného dne, ředitelského volna a prázdnin

 

V pondělí 27. 9. (branný den) třídy, které nejdou ráno do školy, ale začínají hned venku – má-li někdo svačinku, je potřeba si ji odhlásit.

 

V pátek 8. 10. (ředitelské volno) všichni strávníci, žáci i zaměstnanci jsou odhlášeni. Pokud někdo má zájem o oběd, musí si jej přihlásit. Tento den vydáváme stravu pro příchozí z venku jen do jídlonosičů.
V jídelně se stravují jen děti a zaměstnanci, kteří tu budou v družině nebo v práci.

 

Ve středu 27. 10. a v pátek 29. 10. (podzimní prázdniny), opět jsou všichni žáci i zaměstnanci odhlášeni. Pokud má zájem někdo o oběd, musí si jej přihlásit. Tyto prázdninové dny jsou s příplatkem.

 

V den ředitelského volna a o podzimních prázdninách nepřipravujeme svačinky. Výdej stravy je pouze
do 13:00 hodin.

Jana Dvořáková, vedoucí ŠJ

Vyhlášení voleb do školské rady

Na základě § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Základní školy Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 

Volby do školské rady pro zástupce nezletilých žáků

 

Vážení rodiče,

obracím se na Vás, zákonné zástupce nezletilých žáků, v souvislosti s ukončením funkcí členů současné školské rady naší školy. Školská rada má 9 členů: 3 za zřizovatele školy, 3 za pedagogické pracovníky a 3 za zákonné zástupce nezletilých žáků. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy. Schází se zpravidla 2x za rok v jarním a podzimním termínu. Vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů školy, projednává návrh rozpočtu na příští rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy a podává podněty a oznámení řediteli školy a zřizovateli.

Jako ředitel školy odpovídám za řádné provedení voleb do školské rady. Obracím se na Vás

s žádostí, aby ti z Vás, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě a mají zájem kandidovat, podali přihlášku do 1. 11. 2021 do 10.00 hod. na sekretariát školy, nebo elektronicky na info@zsmutenicka.cz .

 

Na třídních schůzkách dne 2. 11. 2021 Vás s kandidátkou seznámí třídní učitel.
Volby kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků se uskuteční dne 2. 11. 2021 v průběhu třídních schůzek.

 

Volby se uskuteční tajným hlasováním.

Vyhlášení bude zveřejněno na našich webových stránkách. Tři kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady.

 

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy

Informace ze školní jídelny

  Konec školního roku:
   •   Konec školního roku – pokud si přejete odhlásit na poslední den školního roku – tedy den vysvědčení, učiňte tak co nejdříve, bereme odhlášky kvůli objednávkám jen do pondělí 28. 6.
   •   Končící žáci po posledním obědě odevzdají u okénka paní vedoucí funkční neponičený čip a dostanou zpět zálohu 115,- Kč. Poničené čipy a stravovací karty se nevrací.
   •   V první polovině července vracíme strávníkům všechny přeplatky, pokud převyšují 100,- Kč, zpět na účty, končícím žákům veškeré přeplatky. Pokud si strávníci v poslední době měnily účet a nenahlásili v jídelně, je nutné, aby tak učinili co nejdříve, aby peníze přišly bez problému opět plátci.
   •   Trvalé příkazy k platbě stravy se sjednávají na období srpen až květen – tedy 10 plateb za rok, platba by měla být uhrazena nejpozději do konce předcházejícího měsíce, než nastane stravování. Na obědy je to dle věkových kategorií 7-10 let 560,- Kč, 11-14 let 600,- Kč, 15 a více let 680,- Kč. Na svačinky 300,- Kč měsíčně.
   •   Pokud žák věkově přechází do další kategorie v nastávajícím školním roce (školní rok platí až do srpna 2022), spadá do vyšší věkové kategorie již od září 2021. Je nutno dle věkové kategorie i opravit platby na stravu. V případě nejasností napište svůj dotaz na mejl dvorakova@zsmutenicka.cz nebo zavolejte na tel.: 544 210 894
   •   Přihlašování stravy na začátku školního roku
    • pro stávající strávníky – kdo má přihlašovací údaje na www.strava.cz  se mohou od 25.8. přihlašovat, nebo zatelefonovat na 544 210 894 nebo napsat email na dvorakova@zsmutenicka.cz – stačí jméno, třída a od kdy chcete dítě přihlásit (svačinky budou připravovány od druhého týdne), strávníci platící konkrétní částku se zeptají na výši platby
    • pro nové strávníky – musí přijít osobně vyplnit přihlášku, přečíst si provozní řád a tím se seznámit se způsobem stravování, přihlašování a odhlašování stravy – naleznete na webu školy (tam naleznete i formulář – přihláška, kterou můžete už vyplněnou přinést s sebou) a je nutno si zakoupit čip za 115,- Kč (vratný) nebo kartu 35,- Kč (nevratná)
   • úřední dny a hodiny pro nové strávníky na vyřízení stravování:
    pondělí 30.8.    9:00 – 12:00   13:00 – 15:00
    úterý     31.8.    9:00 – 12:00   13:00 – 17:00

   Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

   Vážení rodiče,

   dle pokynů MŠMT bude výuka probíhat od 24. 5. 2021 takto:

   *osobní přítomnost žáků 1. stupně a dětí v přípravném ročníku bez rotací,

   * osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotací,

   * provoz školní družiny je v běžném režimu.

    

   Ranní družina je v provozu úterý až pátek. V pondělí ne, z důvodu testování žáků.

   *testování žáků 1. stupně jedenkrát týdně,

   *testování žáků 2. stupně jedenkrát týdně,

   * ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

    

   Děkujeme za pochopení.

    

   Vedení školy