Vyhlášení voleb do školské rady

Vážení rodiče, 

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) zřizuje zřizovatel školy školskou radu, která je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli  podílet se na správě školy.

V souladu s Volebním řádem pro volby do školské rady základních škol zřizovaných MČ Brno Vinohrady vyhlašuji volby do školské rady ZŠ Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace z řad zákonných zástupců žáků na den 6. 11. 2018 v době od 16.30 hodin do 17.30 hodin.

Zákonní zástupci nezletilých žáků navrhují dle platného Volebního řádu volební komisi kandidáty na členství ve školské radě při ZŠ Brno, Mutěnická 23 z řad oprávněných osob. Návrhy kandidátů je třeba podat nejdéle do 5. 11. 2018 do 10.00 hodin e-mailem na adresu info@zsmutenická.cz .

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny a třídní důvěrník ji předává volební komisi. Volič zásadně hlasuje osobně. Jména kandidátů budou zveřejněna na přístupném místě v budově školy a na internetových stránkách školy nejdéle 5. 11. 2018 ve 14.00. Z voleb vzejdou 3 zástupci zákonných zástupců žáků.

Obecná ustanovení

 1. Školská rada má celkem 9 členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
 2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
 3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 4. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 5. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.
 6. Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
 7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

V Brně dne 4. 10. 2018

PaedDr. Ilona Sokolová
ředitelka školy

 

Organizace začátku školního roku 2018/2019

 

  Školní družina zahajuje provoz v pondělí 3. 9. 2018.

 

Informace pro rodiče žáků přípravné třídy a prvních tříd

 

Vážení rodiče,

školní rok 2018 – 2019 začíná 3. 9. 2018.

Sraz žáků 1. tříd a přípravné třídy bude v 7:30 hodin před budovou školy.

V 8:00 hodin, po rozřazení do jednotlivých tříd odejdou žáci s třídními učitelkami do svých tříd. Tento den končí vyučování v 8:45 hodin. Rodiče mohou být se svými dětmi ve třídách přítomni. Děti si s sebou vezmou aktovku a přezůvky.

Hned po 1. vyučovací hodině tj. asi v 9:15 hodin se uskuteční třídní schůzka pro rodiče žáků 1. tříd v kmenových třídách ve druhém poschodí. Účast nutná! Družinové i nedružinové děti budou mít v krajním případě možnost po dobu schůzky navštívit ŠD.

Třídní schůzka rodičů žáků přípravné třídy se uskuteční hned v 9:00 hodin, po skončení vyučování. V době této třídní schůzky mohou být žáci ve školní družině.

 

Organizace začátku školního roku:

 1. 9. – 1 vyučovací hodina, do 8:45 hod.
 2. 9. – 5. 9. – 2 vyučovací hodiny, do 9:40 hod.
 3. 9. – 7. 9. – 3 vyučovací hodiny, do 10:45 hod.

Od 10. 9. – vyučování dle rozvrhu

 

Výdej obědů:

 1. 9. – 10:00 – 13:00 (vstup bočním vchodem)
 2. 9. – 11:00 – 13:00 (vstup bočním vchodem)

Od 6. 9. – vždy od 11:40 do 14:00.

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2018/2019

V Brně dne: 24. 4. 2018

Č. j.: ZSMUT Z001/2018- ZSMUT Z038/2018; ZSMUT Z040/2018- ZSMUT Z074/2018;

ROZHODNUTÍ

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projednala žádosti o přijetí dětí k základnímu vzdělávání ze dne 17. 4. 2018– 19. 4. 2018 a rozhodla takto:

Děti s registračními čísly:

1 464 647 168 4 212 939 264 5 800 686 592 7 489 835 521
1 720 804 352 4 313 185 024 6 013 722 368 7 533 373 952
1 817 459 712 4 328 318 976 6 065 938 048 7 704 608 768
1 856 624 704 4 485 650 304 6 140 655 367 7 806 858 688
1 870 128 256 4 513 355 008 6 265 283 136 7 878 060 928
2 235 288 832 4 539 224 348 6 300 928 896 8 085 607 424
2 406 310 463 4 544 066 569 6 344 423 424 8 234 907 584
2 413 605 632 4 768 531 842 6 437 875 291 8 254 497 282
2 440 405 764 4 844 523 525 6 442 065 792 8 436 125 184
2 490 706 688 4 915 395 217 6 488 542 721 8 861 500 544
2 757 181 952 4 919 265 283 7 051 778 565 8 989 325 448
2 992 899 712 4 936 235 527 7 163 642 368 9 016 949 764
3 006 714 881 4 957 008 384 7 253 490 048 9 170 224 644
3 244 417 024 5 240 029 952 7 320 689 536 9 223 412 352
3 482 649 124 5 264 348 164 7 335 386 112 9 389 691 904
3 601 246 729 5 315 975 687 7 383 398 470 9 447 360 768
3 638 260 736 5 496 315 136 7 384 929 287 9 731 481 654
3 719 766 528 5 504 034 304 7 416 659 846 9 760 800 256
3 812 360 384 5 765 812 736 7 469 168 644

zastoupené svými zákonnými zástupci se přijímají

k základnímu vzdělávání v Základní škole Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, od školního roku 2018/2019.

Odůvodnění:

Rozhodnutí se v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu neodůvodňuje.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Seznam ke stažení zde: Rozhodnutí o přijetí 2018-19