Přírodovědná stezka v Akátkách

Přírodovědná stezka v Akátkách

V rámci distanční výuky jsme se s paní učitelkou Střelskou rozhodly na začátku května uspořádat přírodovědnou stezku v lesoparku Akátky.

Putování dětí s rodiči začalo ještě před restaurací Sherwood a pokračovalo podél naučné stezky Akátky. Děti se vydaly po stopě lesního skřítka Dubíka, který je provázel po celou dobu stezky, celkem na 14 stanovištích. Dubík děti dovedl až k houpacímu koni.

Pro děti bylo přichystáno celkem 11 záludných otázek z oblasti přírodovědy, které byly doplněny krásnými barevnými obrázky. K jejich vyřešení byly nezbytné nejen znalosti z přírodovědy, ale také z českého jazyka.

Aby děti úspěšně zdolaly stezku, potřebovaly jen papír, tužku, znalosti a dobrou náladu. Do svých bloků si zapisovaly písmena, která označovala správné odpovědi. Na předposledním stanovišti složily ze svých písmen pomocí okének hádanku, kterou musely uhodnout. Správnou odpověď a fotografie děti poslaly svým paním učitelkám, které je za to náležitě odměnily.

Mgr. Jana Řiháková

Den Země

Den Země

Ve druhé polovině dubna si děti ve školní družině připomněly trochu jiný svátek – Den Země.

Ve všech odděleních tvořily a malovaly přírodu, jak ji vidí na jaře, doplňovaly tematické pracovní listy, sely semínka. Nejvíce se věnovaly třídění odpadů. Sdělovaly ostatním svoje zkušenosti, na vycházkách Vinohrady určovaly, co do kterého kontejneru patří.

Na čtvrtek 22. dubna byly nachystány dvě stezky. Děti přípravné a 1. třídy společně s paní vychovatelkou plnily úkoly na školní zahradě, ostatní si vyzkoušeli své znalosti samostatně na připravených kartách na školním hřišti. Následující den proběhlo v jednotlivých odděleních vyhodnocení.

Fotografie zachycují ukázky některých aktivit.

vychovatelky ŠD

Přijímačky nanečisto

Přijímačky nanečisto

Žáci 9. ročníků se i v letošním roce intenzivně připravovali na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Bohužel v tomto nelehkém období se připojovali distančně ze svých domovů. Teprve posledních 14 dní mohli ve skupinách navštěvovat přípravný kurz v budově školy.

V pátek 30. 4. 2021 si žáci z přípravného kurzu pak mohli nanečisto vyzkoušet přijímací test z matematiky. Nácvik simuloval situaci ostrých přijímacích testů, kdy musí na zadaných úkolech pracovat 85 minut, správně psát odpovědi do záznamových archů a především nesmí používat žádné pomůcky.

Pro žáky to byla skvělá průprava na den D, který je čeká již v příštím týdnu. Všem se přípravný kurz z matematiky a českého jazyka líbil.

Nyní již držme palce a přejme všem žákům, aby se vypořádali s obtížnými úkoly přijímacích testů a byli přijati ke studiu na své vysněné školy.

Mgr. Jana Witkovská, Mgr. Helena Bartoňková

 

Informace k provozu škol od 10. května 2021

 

Vážení rodiče,
dle mimořádného opatření s účinností od 10.5. bude probíhat výuka rotačně i na druhém stupni.

První stupeň pokračuje v rotační výuce, dle zavedeného systému. Od tohoto týdne (3.5. – 7.5.2021) se na prvním stupni testuje pouze jedenkrát týdně, a to v pondělí. Nebo první den nástupu žáka na prezenční výuku. Žáci mají stále nařízenou ochranu úst a nosu. Vyučující může použít štít, pokud bude dodržovat 2metrový odstup, žák nikoli.

 

Druhý stupeň nastupuje v liché týdny 6. a 7. ročníky, v sudé týdny 8. a 9. ročníky. Tedy od 10.5. bude na prezenční výuce 6. A, 6. B, 7. A a 7. B. Žáci druhého stupně na prezenční výuce jsou testováni dvakrát týdně. Testovací dny jsou pondělí a čtvrtek, v první vyučované hodině. Testování provádí učitel první hodiny v kmenových třídách. Žáci mají nařízenou ochranu úst a nosu. Vyučující může použít štít, pokud bude dodržovat 2metrový odstup, žák nikoli.

 

Výuka tělesné výchovy bude probíhat pouze ve venkovních prostorách. Pro hudební výchovu platí stále bez zpěvu.

 

Výuka probíhá dle plného rozvrhu hodin, včetně odpoledního vyučování. Při změnách budete obratem informováni školním systémem Edookit.

 

Vedení školy